POLITYKA
PRYWATNOŚCI
<Polityka Prywatności>

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa sposób w jaki spółki Grupy Efinity / Leadenhall wykorzystują i chronią informacje uzyskiwane w związku z odwiedzaniem swoich stron internetowych przez osoby trzecie.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania na tych stronach zmian, co w konsekwencji może prowadzić do zmian tej Polityki. Wejście na dowolną z naszych stron oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie – na warunkach określonych w dostępnej na niej Polityce prywatności - tych danych osobowych, które zostały podane w trakcie ich odwiedzania. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce październik 2022r. 

Dostęp publiczny

Korzystanie z ogólnie dostępnych obszarów naszych stron internetowych, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeśli gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z witryn, to nie monitorujemy ani nie zbieramy cech umożliwiających identyfikację odwiedzających te obszary osób. Nie ujawniamy też tych informacji żadnej stronie trzeciej, chyba że jest to wymagane przez prawo lub organy nadzoru.

Dane osobowe

Wypełnienie i zapisanie formularzy dostępnych na stronach w celu nawiązania z nami kontaktu, rejestracja lub dokonanie zgłoszenia, a także korzystanie z obszarów chronionych hasłem, wymaga gromadzenia przez nas pewnych danych osobowych. Możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska,adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu.
Podanie żądanych informacji nie jest obowiązkowe, jednak ich nieujawnienie uniemożliwi nam udzielenie oczekiwanej odpowiedzi lub świadczenie niektórych usług dostępnych przez stronę. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem dotyczącym ochrony danych.
W spółkach Grupy Leadenhall / Efinity utrzymujemy standardy i procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych.Przechowywane dane zabezpieczamy m.in. za pomocą technologii firewall,szyfrowania oraz uwierzytelniania serwerów.  Niektóre obszary naszej działalności wymagają sięgania po usługi firm zewnętrznych. Firmy te mogą wykorzystywać powierzone nam dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Od firm tych zawsze wymagamy przestrzegania standardów ochrony prywatności zgodnych z naszymi własnymi.
Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania powierzonych danych osobowych stronie trzeciej bez pozyskania zgody, jeśli takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa lub żądaniem organu nadzoru.

W mało prawdopodobnym przypadku przekazania danych osobowych poza EOG, zapewnimy im poziom ochrony zgodny z wymogami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo,jak jest to konieczne dla rozpatrzenia żądań lub skarg wymagających ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez siedem lat od chwili zebrania. Zasady powierzenia nam danych osobowych pośredników w związku z udostępnianiem im systemu transakcyjnego Leadenhall,określone są w regulaminie korzystania z tego systemu.  Zasady powierzenia nam danych osobowych w związku z oferowaniem i zawieraniem umów ubezpieczenia, określone są w treści dokumentów ubezpieczeniowych.
</Polityka Prywatności>