[[pl]]POLITYKA
[[en]]Privacy
[[pl]]PRYWATNOŚCI
[[en]]Policy
<Polityka Prywatności>
<Privacy Policy>

Polityka Prywatności

Privacy Policy

[[pl]]Niniejsza polityka określa, w jaki sposób my w Efinity Insurance Group wykorzystujemy i chronimy informacje uzyskane podczas korzystania z jednej z naszych stron internetowych. Od czasu do czasu możemy potrzebować zmieniać treści lub usługi znajdujące się na naszych stronach internetowych, co w konsekwencji może prowadzić do zmian w naszej polityce prywatności w dowolnym momencie w przyszłości. W rezultacie zgadzasz się regularnie odwiedzać tę stronę, a dalszy dostęp do naszych stron internetowych lub korzystanie z nich będzie oznaczać, że zgadzasz się na zmiany. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w lipcu 2022 r.
This policy sets out how we at Efinity Insurance Group use and protect information obtained while using one of our websites. Occasionally, we may need to change the content or services on our websites, which may consequently lead to changes to our privacy policy at any time in the future. As a result, you agree to visit this website regularly, and your continued access to or use of our websites will signify that you agree to the changes. This privacy policy was last updated in July 2022.

Obszary publiczne

Public areas

[[pl]]Korzystając z publicznych stron naszych witryn internetowych, nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych. Nie monitorujemy ani nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika ani korzystania z publicznych sekcji naszych witryn internetowych. Możemy gromadzić dane dotyczące korzystania z witryny, ale to śledzenie nie pozwoli na identyfikację użytkownika. Nie ujawniamy tych informacji żadnej stronie trzeciej, chyba że jest to wymagane przez prawo lub organy regulacyjne.
[[en]]When using the public pages of our websites, you do not need to provide us with any personal information. We do not monitor or collect any information that personally identifies you or your use of the public sections of our websites. We may collect website usage data but this tracking will not identify you personally. We do not disclose this information to any third party unless required to do so by law or regulatory authorities.

Dane osobowe

Personal data

Jeśli jesteś zarejestrowany w celu korzystania z obszarów chronionych hasłem na naszych stronach internetowych, gromadzimy pewne dane osobowe o Tobie. Możemy poprosić Cię o przesłanie informacji takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Nie masz obowiązku podawania takich informacji.
If you are registered to use password-protected areas on our websites, we collect certain personal information about you. We may ask you to send us information such as your name, e-mail address, postal address and telephone number. You are under no obligation to provide such information.
Jeśli jednak zdecydujesz się nie ujawnić żądanych informacji, możemy nie być w stanie Ci odpowiedzieć lub świadczyć niektórych usług.Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych.Utrzymujemy standardy bezpieczeństwa i procedury, które chronią Twoje informacje i mają na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Twoich informacji przez kogokolwiek, w tym naszych pracowników.
However, if you choose not to disclose the requested information, we may not be able to respond to you or provide certain services. Any personal information you provide to us will be processed in accordance with European Union data protection legislation. We maintain security standards and procedures that protect your information and are designed to prevent unauthorized access to your information by anyone, including our employees.
Używamy najnowocześniejszych technologii, takich jak zapory ogniowe, szyfrowanie i uwierzytelnianie serwera, aby chronić bezpieczeństwo Twoich informacji. Korzystamy z firm zewnętrznych, które pomagają nam świadczyć nasze usługi. Firmy te będą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi ścisłymi instrukcjami i będziemy wymagać od nich przestrzegania naszych standardów prywatności.
We use state-of-the-art technologies such as firewalls, encryption and server authentication to protect the security of your information. We use third party companies to help us provide our services. These companies will only use your personal information in accordance with our strict instructions and we will require them to comply with our privacy standards.
Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, jeśli jest to dozwolone przez prawo, w tym, jeśli: ujawnienie jest wymagane przez prawo lub przez organ nadzorujący nad nami lub Tobą, na przykład w przypadku, gdy istnieje sądowy nakaz lub obowiązek ustawowy; i/lub uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne, aby pomóc w zapobieganiu lub wykrywaniu wszelkich działań przestępczych (w tym oszustw) lub w inny sposób leży w nadrzędnym interesie publicznym. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewnić odpowiedni poziom ochrony w celu ochrony Twoich danych osobowych.
We reserve the right to share your personal information with third parties without your consent where permitted by law, including if: disclosure is required by law or by a supervisory authority over us or you, for example where there is a court order or statutory obligation; and/or we believe such disclosure is necessary to help prevent or detect any criminal activity (including fraud) or is otherwise in the overriding public interest. In the unlikely event that we transfer your personal information outside the EOG, ensure an adequate level of protection to protect your personal information.
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to uzasadnione. Na przykład, jeśli korzystasz z którejkolwiek z naszych usług, zachowamy Twoje dane przez 7 lat później, aby zająć się wszelkimi trwającymi roszczeniami lub skargami.
We only store personal data for as long as it is justified. For example, if you use any of our services, we will keep your data for 7 years later to deal with any pending claims or complaints.
</Polityka Prywatności>
</Privacy Policy>