Kodujemy

We Code

Budujemy

We Build

Tworzymy

We Create

przyszłość ubezpieczeń

insurance future

Kodujemy

Budujemy

Tworzymy

przyszłość
ubezpieczeń

<O Nas>
<About Us>

Przyszłość należy do nas

The future belongs to us

W Efinity Insurance Team połączyliśmy dwa światy: ubezpieczenia (Leadenhall Insurance) oraz IT (Efinity) tworząc rozwiązania, które potrafią zachwycić klientów na całym świecie. Jesteśmy miejscem, w którym wellbeing ma znaczenie, gdzie wzajemnie wspieramy się dbając o dobre samopoczucie. Dzięki temu uczymy się najwięcej, odważnie czerpiąc ze swoich talentów.
At Efinity Insurance Team, we connected two worlds: Insurance (Leadenhall Insurance) and IT (Efinity) creating solutions, that can delight customers around the world. We are a place where wellbeing matters, where we support each other how we fell. Thanks to this, we learn the most, boldly drawing on our talents.
WARTOŚCI
VALUES
<Nasze Wartości>
<Our Values>

Człowiek jest w centrum

Human is at the center

Tu możesz być w pełni sobą. Ponad 100 specjalistów i ekspertów to wszechstronny zespół, tak na poziomie kompetencji, jak i charakterów. Wiele nas jednak łączy, przede wszystkim partnerskie relacje, w których zauważa się człowieka.
Here you can be fully yourself. Over 100 specialists and experts we are a diverse team, both in terms of competence and characters. However, we have a lot in common, above all partner relationships in which people are noticed.
H2H
FOCUS
#BeCaring

Przekraczaj swoje granice

Exceed your limits

Budujemy miejsce, które sprzyja wypowiadaniu własnego zdania, włącza różne punkty widzenia oraz zachęca do podejmowania odpowiedzialności. Kształtujemy‚ kulturę ciekawości i otwartości. Wierzymy w dociekliwość, zaangażowanie i otwartość na to co nieznane. Promujemy autentyczność, a nie doskonałość. Dajemy przestrzeń do realizacji pomysłów, przekraczając nasze granice dostarczamy innowacyjne rozwiązania na rynek ubezpieczeń.
We build a place that is conducive to expressing your own opinion, incorporates different points of view and encourages you to take responsibility. We shape a culture of curiosity and openness. We believe in inquisitiveness, commitment and openness to the unknown. We promote authenticity, not perfection. We provide space for the implementation of ideas and, crossing our borders, we provide innovative solutions to the insurance market.
EXCEED
#BeCurious

Odpowiedzialność daje wolność

Responsibility gives freedom

U nas każdy sam kreuje swoją historię w oparciu o wspólną wymianę doświadczeń. Wiemy, że porażka jest wpisana w sukces - ufamy i szukamy rozwiązań. Dlatego też tu nikt nie da Ci gotowego przepisu na ścieżkę kariery. U nas masz wpływ na to, jak realizować swoje zadania.
With us, everyone creates their own story on the basis of a joint exchange of experiences. We know that failure is part of success - we trust and we look for solutions. Therefore, no one will give you a ready-made recipe for your career path. With us, you have an influence on how to carry out your tasks.
OWN
YOUR
STORY
#BeIndependent
</Nasze Wartości>
</Our Values>
Dzień po dniu, osobiście jak i zawodowo najważniejsza jest dla mnie interakcja human-to-human, prawdziwa relacja. Tego w Efinity nie brakuje zarówno w codziennych Kontaktach z koleżankami i kolegami, jak i w rozmowach i spotkaniach z klientem. Cenię sobie bezpośredniość, braterską atmosferę ale też fachowość całej ekipy.
Everyday, personally and professionally, the most important thing for me is human-to-human interaction, genuine relationships. This is not lacking in Efinity, both in everyday interactions with colleagues and in conversations and meetings with clients. I value directness, a brotherly atmosphere, but also the professionalism of the entire team.
Michał
Product & Portfolio Consultant
2 in 1
2 in 1
Możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach to aspekt najbardziej ceniony przeze mnie w każdej pracy. W połączeniu ze świetnymi ludźmi, na których zawsze można polegać otrzymuję w Efinity miejsce, gdzie mogę realizować swoje ambicje. Profesjonalizm oraz swobodna atmosfera pozwalają bez wahania pokonywać codzienne wyzwania z uśmiechem na twarzy :)
Opportunities for growth on many levels is the aspect I value most in any job. Combined with great people who you can always rely on, I get in Efinity a place where I can realize my ambitions. Professionalism and a relaxed atmosphere allow me to overcome daily challenges with a smile on my face without hesitation :)
Marcin
Senior Developer
Ambicje
Ambitions
W pracy cenię sobie wsparcie jakie dajemy sobie wzajemnie na co dzień, ale również w tych trudniejszych sytuacjach, np. kiedy pojawi się większy błąd to nie szukamy winnych tylko działamy w myśl zasady, wszystkie ręce na pokład. Tutaj mam wpływ na to jakie zadania realizuję, dzięki temu uczę się nowych rzeczy i nie ma mowy o nudzie.
At work I appreciate the support we give each other on a daily basis, but also in those more difficult situations, such as when a bigger mistake occurs then we don't look for the guilty ones but act according to the principle, all hands on deck. Here I have an influence on what tasks I perform, thanks to this I learn new things and there is no question of boredom.
Michał
Technical Leader
Wpływ
Influence
Większość projektów, w które jestem obecnie zaangażowana, opiera się na kompetencjach uzyskanych w Leadenhall. Praca w Leadenhall daje poczucie sprawczości - wdrażamy nasze pomysły, aby usprawniać naszą (oraz naszych klientów) pracę. Nie da się również nie wspomnieć o ludziach, którzy tworzą Leadenhall - świetna atmosfera panująca w zespole daje nam na co dzień powera do działania.
Most of the projects I am currently involved in are based on the competencies I gained at Leadenhall. Working at Leadenhall gives a sense of empowerment - we implement our ideas to empower our (and our clients') work. It is also impossible not to mention the people who make up Leadenhall - the great atmosphere in the team gives us a boost every day.
Klaudyna
Underwriting Expert
Power
Power
W pracy zawsze stawiam na relacje ze współpracownikami. Tutaj znalazłem ludzi przez wielkie „L”. Jesteśmy zespołem, który nie tylko lubi spędzać ze sobą czas w pracy - planszówki, wspólne wypady na kajaki, imprezy integracyjne – to wszystko sprawia, że na co dzień panuje tu naprawdę kumpelska atmosfera i zawsze można liczyć na wsparcie innych.
At work, I always focus on relationships with colleagues. Here I found people with a capital "P". We are a team that not only likes to spend time together at work - board games, joint kayaking trips, integration events - all this means that there is a really friendly atmosphere on a daily basis and you can always count on the support of others.
Janek
Customer Service Specialist
Wielkie „L”
Capital "P"
W Efinity komfort i kultura pracy jest na najwyższym poziomie. Struktury na co dzień są niezauważalne, każdy traktuje innego na równi ze sobą, przez co atmosfera pracy zachęca do aktywnego uczestnictwa w bogatym życiu firmy.
At Efinity, comfort and work culture are at the highest level. Structures on a daily basis are not noticeable, everyone treats the other on an equal footing, thus the working atmosphere encourages active participation in the rich life of the company.
Kamil
System Administrator
Kultura
Culture
Leadenhall to przede wszystkim ludzie. Partnerskie relacje to coś, co cenię najbardziej. Pomocna dłoń, wzajemne zaufanie oraz szacunek zarówno od przełożonych jak i współpracowników jest tutaj widoczny na każdym kroku. Tak przyjazna atmosfera daje dużo pozytywnej energii.
Leadenhall is, first and foremost, people. Partnership relations are something I value the most. A helping hand, mutual trust and respect from both superiors and colleagues are visible here at every step. Such a friendly atmosphere gives a lot of positive energy.
Aleksandra
Sales Network Specialist
Ludzie
People
Otwartość wszystkich na nowe pomysły i zmiany odróżnia Efinity od innych firm. Każdy z nas ma realny wpływ na to jak wygląda nie tylko nasz produkt ale też organizacja pracy w firmie.
Everyone's openness to new ideas and changes distinguishes Efinity from other companies. Each of us has a real impact on what not only our product looks like, but also the organization of work in the company.
Monika
Security Officer
Otwartość
Openness
W pracy w Efinity cenię sobie różnorodność zadań, którymi mogę się zajmować na co dzień. Daje to poczucie realnego wpływu na kształt dostarczanych produktów na bardzo wielu poziomach. Dodatkowo panuje tu bardzo przyjazna, "nie-korporacyjna" atmosfera i wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie zespołu.
At work at Efinity, I appreciate the variety of tasks that I can deal with on a daily basis. This gives a sense of real influence on the shape of the delivered products on many levels. In addition, there is a very friendly, "non-corporate" atmosphere here and I know that I can always count on the support of the team.
Marcin
Lead Product Owner
Wsparcie
Support
Dzień po dniu, osobiście jak i zawodowo najważniejsza jest dla mnie interakcja human-to-human, prawdziwa relacja. Tego w Efinity nie brakuje zarówno w codziennych Kontaktach z koleżankami i kolegami, jak i w rozmowach i spotkaniach z klientem. Cenię sobie bezpośredniość, braterską atmosferę ale też fachowość całej ekipy.
Everyday, personally and professionally, the most important thing for me is human-to-human interaction, genuine relationships. This is not lacking in Efinity, both in everyday interactions with colleagues and in conversations and meetings with clients. I value directness, a brotherly atmosphere, but also the professionalism of the entire team.
Michał
Product & Portfolio Consultant
2 in 1
2 in 1
Możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach to aspekt najbardziej ceniony przeze mnie w każdej pracy. W połączeniu ze świetnymi ludźmi, na których zawsze można polegać otrzymuję w Efinity miejsce, gdzie mogę realizować swoje ambicje. Profesjonalizm oraz swobodna atmosfera pozwalają bez wahania pokonywać codzienne wyzwania z uśmiechem na twarzy :)
Opportunities for growth on many levels is the aspect I value most in any job. Combined with great people who you can always rely on, I get in Efinity a place where I can realize my ambitions. Professionalism and a relaxed atmosphere allow me to overcome daily challenges with a smile on my face without hesitation :)
Marcin
Senior Developer
Ambicje
Ambitions
W pracy cenię sobie wsparcie jakie dajemy sobie wzajemnie na co dzień, ale również w tych trudniejszych sytuacjach, np. kiedy pojawi się większy błąd to nie szukamy winnych tylko działamy w myśl zasady, wszystkie ręce na pokład. Tutaj mam wpływ na to jakie zadania realizuję, dzięki temu uczę się nowych rzeczy i nie ma mowy o nudzie.
At work I appreciate the support we give each other on a daily basis, but also in those more difficult situations, such as when a bigger mistake occurs then we don't look for the guilty ones but act according to the principle, all hands on deck. Here I have an influence on what tasks I perform, thanks to this I learn new things and there is no question of boredom.
Michał
Technical Leader
Wpływ
Influence
Większość projektów, w które jestem obecnie zaangażowana, opiera się na kompetencjach uzyskanych w Leadenhall. Praca w Leadenhall daje poczucie sprawczości - wdrażamy nasze pomysły, aby usprawniać naszą (oraz naszych klientów) pracę. Nie da się również nie wspomnieć o ludziach, którzy tworzą Leadenhall - świetna atmosfera panująca w zespole daje nam na co dzień powera do działania.
Most of the projects I am currently involved in are based on the competencies I gained at Leadenhall. Working at Leadenhall gives a sense of empowerment - we implement our ideas to empower our (and our clients') work. It is also impossible not to mention the people who make up Leadenhall - the great atmosphere in the team gives us a boost every day.
Klaudyna
Underwriting Expert
Power
Power
W pracy zawsze stawiam na relacje ze współpracownikami. Tutaj znalazłem ludzi przez wielkie „L”. Jesteśmy zespołem, który nie tylko lubi spędzać ze sobą czas w pracy - planszówki, wspólne wypady na kajaki, imprezy integracyjne – to wszystko sprawia, że na co dzień panuje tu naprawdę kumpelska atmosfera i zawsze można liczyć na wsparcie innych.
At work, I always focus on relationships with colleagues. Here I found people with a capital "P". We are a team that not only likes to spend time together at work - board games, joint kayaking trips, integration events - all this means that there is a really friendly atmosphere on a daily basis and you can always count on the support of others.
Janek
Customer Service Specialist
Wielkie „L”
Capital "P"
W Efinity komfort i kultura pracy jest na najwyższym poziomie. Struktury na co dzień są niezauważalne, każdy traktuje innego na równi ze sobą, przez co atmosfera pracy zachęca do aktywnego uczestnictwa w bogatym życiu firmy.
At Efinity, comfort and work culture are at the highest level. Structures on a daily basis are not noticeable, everyone treats the other on an equal footing, thus the working atmosphere encourages active participation in the rich life of the company.
Kamil
System Administrator
Kultura
Culture
Leadenhall to przede wszystkim ludzie. Partnerskie relacje to coś, co cenię najbardziej. Pomocna dłoń, wzajemne zaufanie oraz szacunek zarówno od przełożonych jak i współpracowników jest tutaj widoczny na każdym kroku. Tak przyjazna atmosfera daje dużo pozytywnej energii.
Leadenhall is, first and foremost, people. Partnership relations are something I value the most. A helping hand, mutual trust and respect from both superiors and colleagues are visible here at every step. Such a friendly atmosphere gives a lot of positive energy.
Aleksandra
Sales Network Specialist
Ludzie
People
Otwartość wszystkich na nowe pomysły i zmiany odróżnia Efinity od innych firm. Każdy z nas ma realny wpływ na to jak wygląda nie tylko nasz produkt ale też organizacja pracy w firmie.
Everyone's openness to new ideas and changes distinguishes Efinity from other companies. Each of us has a real impact on what not only our product looks like, but also the organization of work in the company.
Monika
Security Officer
Otwartość
Openness
W pracy w Efinity cenię sobie różnorodność zadań, którymi mogę się zajmować na co dzień. Daje to poczucie realnego wpływu na kształt dostarczanych produktów na bardzo wielu poziomach. Dodatkowo panuje tu bardzo przyjazna, "nie-korporacyjna" atmosfera i wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie zespołu.
At work at Efinity, I appreciate the variety of tasks that I can deal with on a daily basis. This gives a sense of real influence on the shape of the delivered products on many levels. In addition, there is a very friendly, "non-corporate" atmosphere here and I know that I can always count on the support of the team.
Marcin
Lead Product Owner
Wsparcie
Support
Dzień po dniu, osobiście jak i zawodowo najważniejsza jest dla mnie interakcja human-to-human, prawdziwa relacja. Tego w Efinity nie brakuje zarówno w codziennych Kontaktach z koleżankami i kolegami, jak i w rozmowach i spotkaniach z klientem. Cenię sobie bezpośredniość, braterską atmosferę ale też fachowość całej ekipy.
Everyday, personally and professionally, the most important thing for me is human-to-human interaction, genuine relationships. This is not lacking in Efinity, both in everyday interactions with colleagues and in conversations and meetings with clients. I value directness, a brotherly atmosphere, but also the professionalism of the entire team.
Michał
Product & Portfolio Consultant
2 in 1
2 in 1
Możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach to aspekt najbardziej ceniony przeze mnie w każdej pracy. W połączeniu ze świetnymi ludźmi, na których zawsze można polegać otrzymuję w Efinity miejsce, gdzie mogę realizować swoje ambicje. Profesjonalizm oraz swobodna atmosfera pozwalają bez wahania pokonywać codzienne wyzwania z uśmiechem na twarzy :)
Opportunities for growth on many levels is the aspect I value most in any job. Combined with great people who you can always rely on, I get in Efinity a place where I can realize my ambitions. Professionalism and a relaxed atmosphere allow me to overcome daily challenges with a smile on my face without hesitation :)
Marcin
Senior Developer
Ambicje
Ambitions
W pracy cenię sobie wsparcie jakie dajemy sobie wzajemnie na co dzień, ale również w tych trudniejszych sytuacjach, np. kiedy pojawi się większy błąd to nie szukamy winnych tylko działamy w myśl zasady, wszystkie ręce na pokład. Tutaj mam wpływ na to jakie zadania realizuję, dzięki temu uczę się nowych rzeczy i nie ma mowy o nudzie.
At work I appreciate the support we give each other on a daily basis, but also in those more difficult situations, such as when a bigger mistake occurs then we don't look for the guilty ones but act according to the principle, all hands on deck. Here I have an influence on what tasks I perform, thanks to this I learn new things and there is no question of boredom.
Michał
Technical Leader
Wpływ
Influence
Większość projektów, w które jestem obecnie zaangażowana, opiera się na kompetencjach uzyskanych w Leadenhall. Praca w Leadenhall daje poczucie sprawczości - wdrażamy nasze pomysły, aby usprawniać naszą (oraz naszych klientów) pracę. Nie da się również nie wspomnieć o ludziach, którzy tworzą Leadenhall - świetna atmosfera panująca w zespole daje nam na co dzień powera do działania.
Most of the projects I am currently involved in are based on the competencies I gained at Leadenhall. Working at Leadenhall gives a sense of empowerment - we implement our ideas to empower our (and our clients') work. It is also impossible not to mention the people who make up Leadenhall - the great atmosphere in the team gives us a boost every day.
Klaudyna
Underwriting Expert
Power
Power
W pracy zawsze stawiam na relacje ze współpracownikami. Tutaj znalazłem ludzi przez wielkie „L”. Jesteśmy zespołem, który nie tylko lubi spędzać ze sobą czas w pracy - planszówki, wspólne wypady na kajaki, imprezy integracyjne – to wszystko sprawia, że na co dzień panuje tu naprawdę kumpelska atmosfera i zawsze można liczyć na wsparcie innych.
At work, I always focus on relationships with colleagues. Here I found people with a capital "P". We are a team that not only likes to spend time together at work - board games, joint kayaking trips, integration events - all this means that there is a really friendly atmosphere on a daily basis and you can always count on the support of others.
Janek
Customer Service Specialist
Wielkie „L”
Capital "P"
W Efinity komfort i kultura pracy jest na najwyższym poziomie. Struktury na co dzień są niezauważalne, każdy traktuje innego na równi ze sobą, przez co atmosfera pracy zachęca do aktywnego uczestnictwa w bogatym życiu firmy.
At Efinity, comfort and work culture are at the highest level. Structures on a daily basis are not noticeable, everyone treats the other on an equal footing, thus the working atmosphere encourages active participation in the rich life of the company.
Kamil
System Administrator
Kultura
Culture
Leadenhall to przede wszystkim ludzie. Partnerskie relacje to coś, co cenię najbardziej. Pomocna dłoń, wzajemne zaufanie oraz szacunek zarówno od przełożonych jak i współpracowników jest tutaj widoczny na każdym kroku. Tak przyjazna atmosfera daje dużo pozytywnej energii.
Leadenhall is, first and foremost, people. Partnership relations are something I value the most. A helping hand, mutual trust and respect from both superiors and colleagues are visible here at every step. Such a friendly atmosphere gives a lot of positive energy.
Aleksandra
Sales Network Specialist
Ludzie
People
Otwartość wszystkich na nowe pomysły i zmiany odróżnia Efinity od innych firm. Każdy z nas ma realny wpływ na to jak wygląda nie tylko nasz produkt ale też organizacja pracy w firmie.
Everyone's openness to new ideas and changes distinguishes Efinity from other companies. Each of us has a real impact on what not only our product looks like, but also the organization of work in the company.
Monika
Security Officer
Otwartość
Openness
W pracy w Efinity cenię sobie różnorodność zadań, którymi mogę się zajmować na co dzień. Daje to poczucie realnego wpływu na kształt dostarczanych produktów na bardzo wielu poziomach. Dodatkowo panuje tu bardzo przyjazna, "nie-korporacyjna" atmosfera i wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie zespołu.
At work at Efinity, I appreciate the variety of tasks that I can deal with on a daily basis. This gives a sense of real influence on the shape of the delivered products on many levels. In addition, there is a very friendly, "non-corporate" atmosphere here and I know that I can always count on the support of the team.
Marcin
Lead Product Owner
Wsparcie
Support
BENEFITY
PERKS
<Benefity>
<Perks>

Więcej niż tylko ,,praca”

More than just "work"

#BeCurious
Rozwój osobisty i zawodowy
Personal and professional development
Indywidualny budżet rozwojowy
Platforma do nauki języków
Karta sportowa
Individual development budget
Language learning platform
Sports card
#BeIndependent
Swoboda pracy
Freedom of work
Praca zdalna
Brak dress code’u
Spotkania integracyjne
Remote work
No dress code
Regular integration opportunintes
#BeCaringOfOthers
Zadbamy o Ciebie
We will take care of you
Platforma wellbeingowa
Prywatna opieka medyczna
Wspólne akcje charytatywne
Wellbeing platform
Private medical care
Joint charity actions
#Warszawa
#Warsaw
Przyjazne biuro
Pleasant office
Darmowe napoje i owoce
Prysznic i parking
Pokój gier i sezonowe atrakcje
Free drinks and fruit
Shower and parking
Game room and seasonal attractions
</Benefity>
</Perks>
<Kariera>
<Career>

Zespół utalentowanych ludzi to dopiero początek

A team of talented people is just the beginning

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i niestandardowe działania przy ich realizacji. Z nami możesz kreować swoją przyszłość tu i teraz. Naszym sukcesem jest to, że przyciągamy utalentowanych ludzi i wspólnie zmieniamy rzeczywistość.
We are open to new ideas and non-standard actions in their implementation. With us, you can create your future here and now. Our success is that we attract talented people and change the reality together.
Dołącz do naszej drużyny i rozwijaj się w:
Join our team and develop yourself in:
[[pl]]analizie biznesowej
[[en]]business analysis
[[pl]]kodowaniu / programowaniu w Javie 11+
[[en]]coding / programming in Java 11+
[[pl]]testowaniu
[[en]]testing
[[pl]]zarządzaniu projektami
[[en]]project management
[[pl]]ocenie ryzyka
[[en]]risk assessment
[[pl]]obsłudze szkód i klienta
[[en]]claims and customer service
[[pl]]wsparciu sprzedaży
[[en]]sales support
[[pl]]marketingu
[[en]]marketing
[[pl]]obszarze HR
[[en]]HR
</Kariera>
</Career>
[[pl]]#Integracja
[[en]]#Integration
[[pl]]#OwocowyDzień
[[en]]#FruitDay
#GamingRoom
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa