Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży

Remote Sales Support Coordinator

Forma Zatrudnienia
Form of employment
B2B
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
[[pl]]OFFRTY PRACY
[[en]]JOB OFFERS
TEAM

Nasz zespół

Our team

H2H
FOCUS
#BeCaring
Należymy do czołowych Coverholderów rynku Lloyd’s w Europie Środkowo-Wschodniej będąc jednocześnie liderem polskiego rynku. Poprzez nasze spółki Leadenhall Insurance S.A w Warszawie i Leadenhall Underwriting Limited w Londynie rozwijamy sprzedaż ubezpieczeń Lloyd’s m.in. w Czechach, na Łotwie, Litwie i na Węgrzech.
We are one of the leading Coverholders of the Lloyd's market in Central and Eastern Europe being at the same time the leader of the polish market. Through our companies Leadenhall Insurance S.A in Warsaw and Leadenhall Underwriting Limited in London we are developing the sale of Lloyd's insurance, among others, in the Czech Republic, Latvia, Lithuania and Hungary.

Twoje zadania:

 • aktywne wsparcie pośredników ubezpieczeniowych w kanale agencyjnym z wykorzystaniem zdalnych narzędzi komunikacji (telefon, email, czat),
 • wdrażenie do współpracy nowych pośredników w kanale agencyjnym,
 • prowadzenie działań aktywizacyjnych pośredników ubezpieczeniowych,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń produktowych oraz warsztatów z obsługi systemu transakcyjnego,
 • monitorowanie i raportowanie zadań,
 • realizacja założonych celów.

Nasze oczekiwania:

 • min. 1-roczny staż w obsłudze rynku pośredników ubezpieczeniowych w kanale agencyjnym (infolinia, wsparcie sprzedaż, szkolenia),
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych w zdalnych kanałach komunikacji,
 • samoorganizacja i determinacja w realizacji zadań,
 • wykształcenie minimum średnie.

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowiskach wspierających bezpośrednio realizację celów sprzedażowych.

To oferujemy:

 • wynagrodzenie podstawowe do 7.000 zł brutto + premia kwartalna,
 • pracę w nowoczesnej firmie opartej o unikalną technologię i współpracę z najstarszym rynkiem ubezpieczeniowym na świecie Lloyd’s of London,
 • współtworzenie nowej roli w organizacji, dzięki czemu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego jak docelowo będą wyglądały zadania w tej roli,
 • udział w szkoleniach i wykładach podnoszących wiedzę i umiejętności,
 • wsparcie ze strony doświadczonej kadry oraz dobry klimat współpracy,
 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon).

Your tasks:

 • active support of insurance brokers in the agency channel using remote communication tools (telephone, email, chat),
 • implementing new brokers in the agency channel,
 • conducting activation activities for insurance brokers,
 • organising and conducting product training and workshops on the operation of the transaction system,
 • monitoring and reporting tasks,
 • achieving the set objectives.

Our expectations:

 • min. 1 year's experience in servicing the market of insurance agents in the agency channel (helpline, sales support, trainings),
 • easy to develop and maintain business relations in remote communication channels,
 • self organisation and determination in the performance of tasks,
 • minimum intermediate education.

Nice to have:

 • experience in positions that directly support sales targets.

We offer:

 • basic salary of up to PLN 7,000 gross + quarterly bonus,
 • work in a modern company based on unique technology and cooperation with the oldest insurance market in the world Lloyd's of London,
 • co-create a new role in the organisation, so you will be able to contribute to what the tasks in this role will ultimately look like,
 • participate in training and lectures to improve knowledge and skills,
 • support from experienced staff and a good climate of cooperation,
 • necessary work tools (computer, telephone).

Benefity:

Perks:

Bezpłatne napoje i owoce
Free drinks and fruits
Brak dress code’u
Lack of dress code
Indywidualny budżet rozwojowy
Individual self-development budget
Karta sportowa
Sports card
Parking
Free Parking
Platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia grupowe z języka angielskiego
Learning platform with English and German language
Platforma wellbeingowa
Company Wellbeing platform
Pokój gier
Game room
Praca zdalna
Remote work
Prysznic
Shower
Prywatna opieka medyczna
Private medical health care
Sezonowe atrakcje, aktywności zespołowe
Seasonal attractions, team activities
Spotkania integracyjne
Regular Integration opportunities
Strefa wellness
Wellness area
Wspólne akcje charytatywne
Team charity activities
Efinity
Leadenhall Insurance

Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży

Remote Sales Support Coordinator

Forma zatrudnienia
Form of employment
B2B
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
APLIKUJ
APPLY

Inne oferty

Other offers

Fullstack Developer (Kotlin)
Fullstack Developer (Kotlin)
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Zdalnie
Hybrid
Remotely
Stationary
Senior Fullstack Developer (Kotlin)
Senior Fullstack Developer (Kotlin)
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Zdalnie
Hybrid
Remotely
Stationary
SZUKASZ INNEJ OFERTY?
LOOKING FOR OTHER OFFER?
#PrzyszłośćUbezpieczeń
#FutureOfInsurance
Chcesz do nas dołączyć ale to nie jest oferta dla
Ciebie?
Zostaw nam swoje CV.
You want to join our company, but this offer is
not for You?
Leave your CV here.
[[pl]]WYŚLIJ SWOJE CV
[[en]]SEND YOUR CV
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa